SLA | Systemutvikling

Tjenesteavtale for systemutvikling uten bruk av Wips kildekode.

Tjenesteavtale for Systemutvikling

1. Generelt

SLA - Tjenesteavtale er denne avtale. Avtalen er inngått når Kunden har bekreftet bestilling/tilbud. Avtalen gjelder levering av programvare som utvikles eller tilpasses for Kunden, samt konfigurering, parametersetting, integrasjonsarbeid og andre tjenester knyttet til tilrettelegging av programvaren for Kunden.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtale med Seria AS og som Seria AS forholder seg til. Bruker er Kunden selv, eller en person som av Kunden er gitt tillatelse til å benytte Tjenestene i overensstemmelse med de rettigheter og plikter som følger av denne avtale. Avtalen er inngått ved bestilling på Seria AS sine Tjenester.

Alle Driftstjenester (for programvaren som utvikles) der hvor vi leverer dette er løpende Tjenester med minst 36 – trettiseks - måneders varighet. Tjenesten vil etter denne perioden løpende og automatisk bli fornyet for nye 12 – tolv – måneder, og på ellers gjeldende vilkår, inntil korrekt oppsigelse av Tjenesten er innlevert (se punkt 8 i denne avtale). Oppsigelse påvirker ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke påløper.

Denne SLA- tjenesteavtale regulerer uttømmende avtaleforholdet mellom partene, herunder å fastlegge partens forpliktelser under denne, og erstatter enhver tidligere avtale.


2. Tjenesten

Systemutviklingsoppdrag der vi, Seria AS, ikke leverer Driftstjeneste, er kundens eget ansvar å vedlikeholde. Eventuelt vedlikehold fra Seria AS etter at systemutviklingsoppdraget er gjennomført må bestilles.

Systemutviklingsoppdrag der vi, Seria AS, leverer Driftstjeneste er det Seria AS sitt ansvar å drifte og vedlikeholde programvaren slik den er. Dette omfatter ikke videreutvikling, oppdateringer som krever videreutvikling/programmering eller andre krav/endringer som medfører at vi, Seria AS, må programmere.

Eksempelvis:

 • Nye krav og lover som Wcag-universell utforming, GDPR med mer.
 • Oppdateringer og endringer i nettlesere som medfører behov for endringer
 • Oppdateringer og endringer i PC, mobil og nettbrett.

Seria AS sitt ansvar er å drifte og vedlikeholde programvaren/driftstjenesten, slik den var da den ble levert, som benyttes i Tjenesten. Seria AS er ansvarlig for retting av feilsituasjoner som oppstår vedrørende drift av Tjenesten. Tjenesten skal være i drift 24 timer i døgnet med unntak av nødvendige eller varslede stopp for vedlikehold. Seria AS har definert tiden fra man - fredag klokken 00:00 til klokken 07:00 som et fast tidspunkt for mulig vedlikehold.

Seria AS har rett til å iverksette tiltak på Tjenesten som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer som anses nødvendig av tekniske, vedlikeholds-, sikkerhets-, programvare- eller driftsmessige årsaker, selv om dette fører til redusert tilgjengelighet utover normalt tidsvindu for vedlikehold. Seria AS vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for den enkelte Kunde blir minst mulig, samt tilstrebe at slikt vedlikehold skjer innenfor det faste vedlikeholds vindu i den grad dette er mulig. Seria AS er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak.

Seria AS foretar døgnkontinuerlig overvåkning på Tjenesten. Seria AS skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil ved Tjenesten, iverksette tiltak for å finne og rette feilen.

Seria AS ansvar for feilretting omfatter ikke:

 • Feilretting av Kundens endringer som medfører feil med tjenesten.
 • Feilretting som følge av Kundens bruk av Tjenesten.
 • Feilretting som følge av reparasjon eller vedlikehold foretatt av andre enn Seria AS.
 • Feilretting som krever fremmøte hos Kunden.
 • Feilretting av kundens eget brukerutstyr, både indirekte og direkte.
 • Andre browsere og versjoner enn:
 • Edge ("Stable version" fra siste 12 måneder)
 • Chrome ("Stable Channel" fra siste 12 måneder)
 • Firefox ("Stable version" fra siste 12 måneder)
 • Safari ("Stable version" fra siste 12 måneder)

Støtten gjelder på leveringstidspunkt. Fremtidige tilpasninger og endringer som skyldes browsere må avtales nærmere.

Særlig om immaterielle rettigheter knyttet til programvare som inngår i tjenesten:

Kunden får en tidsbegrenset, ikke-eksklusiv, og begrenset rett til å bruke programvaren som inngår i Tjenesten som Seria AS leverer, så lenge SLA- Tjenesteavtalen består. Programvaren er et eksemplar av standard programvare i maskinlesbar objekt-kodeform. Programvaren og Tjenesten som sådan kan kun benyttes av Kunden og Kundens ansatte, og Kunden er ansvarlig for sine ansattes brudd på Avtalen.

Kunden forplikter seg til ikke å forføye over programvaren i strid med Seria AS og eventuelle tredjeparters rettigheter, herunder kopiere, distribuere, leie ut, lease eller overføre programvaren, maler og eller dokumentasjon til noen tredjepart.

2.1 Domene

Seria AS vil som en del av Tjenesten kunne sikre og utføre en forsvarlig søknadsprosess for registrering av Kundens eget domenenavn hvis Kunden bestiller domenenavn via Seria AS. Kunden plikter å overholde gjeldene domeneregler ved registrering, og enhver bruk av domenet skal være i samsvar med de ulike toppnivås navnepolitikk. Se www.domeneshop.no for informasjon.

Kunden plikter å ha eller få opprettet et gyldig domene som Tjenesten kan knyttes opp mot når driftstjenesten leveres av Seria AS. I tilfelle der Kunden ikke har eller får etablert domenenavn hos Seria AS, er Kunden selv ansvarlig for å oppdatere sonefilen slik at denne peker mot Seria AS webserver.

Før søknad om domene skal Kunden selv sjekke ut at det ønskede domene faktisk er ledig, at det ikke finnes andre som kan ha rettigheter til domenet og at Kunden selv har rettigheter til domenet. Kunden anerkjenner de forpliktelser som er nedtegnet av ICANN og alle toppnivåregistrarer. Disse forpliktelsene må respekteres av Kunden som innehaver av domenet. Seria AS kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for flytting, stenging eller annet som påvirker domenetjenesten, når dette kreves som følge av slike pålagte forpliktelser fra ICANN eller toppnivåregistar.

Tvist i forbindelse med registrerte domener blir håndtert i henhold til de ulike toppnivåregistrarers navnepolitikk. Seria AS påtar seg intet ansvar for Kundens rettigheter til registrerte domener og tilbyr ikke administrasjon eller bistand i større utstrekning enn hva som eventuelt er avtalt. Normalt bistår Seria AS utelukkende i selve bestillingsprosessen, og administrasjon av domenet når kunden har bestilt domenenavnet via Seria AS.

2.2 Support

Support faktureres per time, minimum 0,5 timer per henvendelse.

2.3 E-post

Seria AS kan sette opp og vedlikeholde ubegrenset antall e-post kontoer for Kunden, hos domeneshop, etter nærmere avtale. Ved kjøp av domenenavn gjennom Seria AS får Kunden automatisk 10 e-post kontoer.

2.4 Tilbakemelding

Kunden kan gi tilbakemeldinger på Tjenester levert av Seria AS via www.Seria.no. Vi takker på forhånd for alle tilbakemeldinger som gjør oss i stand til å kunne forbedre Seria AS sine Tjenester.

2.5 Ekstrabestillinger

Alle Tjenester som ikke er spesifisert i tilbud er å regne som ekstrabestillinger. Bestillinger leveres Seria AS per e-post.

2.6 Sikkerhetskopiering

Seria AS vil normalt ta sikkerhetskopi av Kundens data hver dag. Sikkerhetskopieringen egner seg dog ikke for sikring av kritiske eller særlig viktige data. Seria AS gjør særskilt oppmerksom på at Seria AS driftsmiljø i utgangspunktet ikke er bygget for å drifte virksomhetskritiske løsninger og Seria AS er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for tap av data. For Kunder med virksomhetskritiske løsninger, avtales det i hvert enkelt tilfelle eget oppsett av sikkerhetskopiering i kombinasjon med dedikert server fra Seria AS.

2.7 Virus- og spamfilter

Det understrekes at virusangrep kan forekomme og Seria AS fraskriver seg ethvert ansvar for virusangrep på Kundens Tjenester.

2.8 Lovpålagte krav

Lovpålagte krav til universell utforming (WCAG), personvernforordningen (GDPR) eller andre offentlige krav vil kunne medføre ekstra kostnader.

3. Kundens plikter

Kunden er selv ansvarlig for at den informasjonen som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, eller unngå å oppdatere informasjonen, det være seg navn, kontaktperson, gateadresse, post adresse eller e-post adresse og lignende kan Seria AS ut fra en skjønnsmessig vurdering slette eller avslutte bestillingen eller Tjenesten uten videre varsel.

3.1 Domeneregistrering

Det er Kundens ansvar og risiko at søknaden er i samsvar med toppnivåregistrarens navnepolitikk. Kunden er selv ansvarlig for å ha sjekket andres eventuelle immaterielle rettigheter, før registrering og eller bruk av det aktuelle domenenavnet.

Kunden plikter å undersøke om domenet faktisk er registrert, selv etter fremsatt bestilling og uansett før han eller hun pådrar seg utgifter for Tjenester eller produkter som direkte henviser eller rimeligvis er relatert til domenet. Seria AS vil ikke erstatte det tap som oppstår fordi denne plikten ikke har blitt overholdt.

3.2 Overforbruk

Dersom Kundens tjeneste overbelaster den avtalte lagringsmengde eller kapasitet, dette kontrollerer man selv innlogget i løsningen, å anbefale om enten å fjerne data eller oppgradere til økt lagringskapasitet. Dersom Kunden ikke etterfølger denne anmodningen vil Seria AS oppgradere brukerens Tjeneste til et høyere nivå uten at det gis samtykke fra Kunden. Seria AS forbeholder seg også alternativt å stenge Tjenesten.

Kapasitet er spesifisert i avtale (tilbud). Standard kapasitet er 10 GB lagringsplass og 200 GB trafikk per mnd.

3.3 Trafikk

Alle Seria AS sine Driftstjenester har en på forhånd avtalt bruk av trafikk, innholdet på serveren skal være av lovlig karakter og Seria AS skal kontaktes før innhold som streames ut på nettet kjøres. Seria AS forbeholder seg så retten til å avslå forespørsler om streaming.

3.4 Programvare

Dersom Kunden har lagt ut programvare som forårsaker feil eller problemer på serveren som belaster andre brukere på samme server, eller forårsaker andre problemer, forbeholder Seria AS seg retten til å stenge Kundens Tjeneste eller be Kunden stoppe bruken av den aktuelle programvaren.

3.5 Eierskap

Kunden er selv ansvarlig for å legge inn, samt oppdatere, informasjon på eget web område. Alt innhold som legges ut på Tjenestemaskinen er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eierskap og opphavsrett til materialet som legges ut. Dette gjelder også innhold som legges ut på Kundens område av Seria AS i forbindelse med supportavtale.

3.6 Ansvar for publisering

Materiale som publiseres eller henvises til fra Kundens hjemmeside eller tjeneste levert av Seria AS, skal være i overensstemmelse med tredjemanns rettigheter og med norsk lov, det eller det lands lovgivning kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra, og de lands lovgivning innholdet på hjemmesiden må antas å rette seg mot. Ved overføring av websider eller Tjenester til Seria AS er Kunden selv ansvarlig for at filer og annen informasjon blir overført til Seria AS sine Tjenester. Alt materiale som legges ut på Kundens webområde og som formidles via Kundens e-post skal være i overensstemmelse med gjeldende lov og ikke skje i strid med tredjeparts rettigheter.

I tillegg forplikter Kunden seg til ikke å bruke Tjenesten til og:

 • Laste opp, gjøre tilgjengelig, sende på e-post eller på annen måte å overføre noe innhold som er truende, sjikanerende, ærekrenkende, hatefullt, rasistisk eller på annen måte støtende;
 • Forfalske avsendere eller på annen måte å manipulere noe som kan identifisere en person for å tilsløre opprinnelsen av innhold som er overført gjennom Tjenesten;
 • Laste opp, gjøre tilgjengelig, sende e-post eller på annen måte å overføre ikke etterspurt eller ikke autorisert markedsføring, promoterende materiell, søppelpost, "spam", kjedebrev eller "pyramider" eller noen annen form for tilbud;
 • Laste opp, gjøre tilgjengelig, sende på e-post eller på annen måte å overføre materiale som inneholder programvare-viruser eller annen computerkoding, filer eller programmer som er bygget for å avbryte, skade, ødelegge eller begrense funksjonalitet i noe programvare eller maskinvare eller telekommunikasjons-utstyr;
 • Bryte inn i eller avbryte Tjenesten eller servere eller nettverk knyttet til Tjenesten, eller nekte å adlyde retningslinjer eller bestemmelser fastsatt for bruk av Tjenesten;
 • Samle eller lagre persondata om andre brukere.

Seria AS kan etter eget skjønn avgjøre, herunder bringe tjenesteforholdet til opphør uten varsel eller stenge ned tjenesten, om det som publiseres, eller materiale som henvises til fra kundens hjemmeside er rettsstridig iht. denne bestemmelsen.

3.7 Brukernavn og passord

Kunden plikter å oppbevare oppgitt brukernavn og passord på en slik måte at ingen andre enn Kunden har tilgang til det. Kunden plikter umiddelbart å melde fra om tap eller lekkasje av brukernavn og passord. Kunden er selv ansvarlig for bruk og misbruk av Tjenesten utført ved hjelp av Kundens adgangsinformasjon. Ved misbruk kan Seria AS umiddelbart sperre Tjenesten for videre bruk.

4. Sikkerhet og intern-kontroll

Seria AS formoder at vedkommende som står som kontaktperson og/eller oppføres som mottaker av e-post for Kunden, også har rett til å administrere over Tjenesten. Retten formodes å omfatte sletting, flytting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker Tjenestens omfang.

4.1 Passord

Kunden skal ha passord som benyttes som sikkerhetsmekanismer ved innlogging. Seria AS har rett til å kjøre programvare som kontrollerer brukernavn og passord. Ved ettersending av passord og brukernavn kan dette sendes til den informasjon som ble registrert under bestilling. Det være seg post, faks eller e-post.

4.2 Innsyn og utlevering av opplysninger

Seria AS kan rutinemessig foreta søk i Kundens database, der hvor driftstjeneste er lagt til Seria AS, for informasjon som er lovstridig eller på annen måte i konflikt med vår markedsmessige profil som nevnt under punkt 3.6 i denne avtale. Foreligger mistanke til brudd på denne avtale, kan Seria AS ta kopi av det innholdet på tjenestemaskinen. All data skal derimot bli slettet så raskt mistanken er over.

Seria AS forbeholder seg retten til og/eller informere de relevante offentlige myndigheter om mulig straffbar informasjon som distribueres, eller henvises til fra Kundens hjemmeside.

5. Pris og betaling

Betaling skal skje mot faktura med 10 dagers betalingsfrist, eller etter avtale. Spørsmål vedrørende faktura skal rettes til faktura@seria.no. Ubetalte fakturaer vil bli overført til Inkasso for videre fakturering. Faktura sendes ut før ny avtale periode påløper. Alle priser kan endres av Seria AS med 3 måneders varsel. Og uansett med 60 dagers varsel med virkning fra ny avtaleperiode. Avtalt pris med kunde kan endres årlig basert på generell prisutvikling og pris- og kostnadsutvikling i bransjen. Ekstraordinære kostnader forbundet med f. eks. sikkerhet og krav fra myndighetene, kan tilleggsfaktureres. Kunden kan innen 30 dager fra slik varsel ble avsendt si opp Tjenesten med virkning for fremtidige avtaleperioder. Kunden må uavhengig av prisendring eller oppsigelse betale ut inneværende avtaleperiode. Alle Tjenester faktureres forskuddsvis for 12 – tolv – måneder. Alle priser er eksklusive eventuelle statlige avgifter. Ved manglende betaling vil Tjenesten bli stengt og et åpningsgebyr påløper. Tjenestene vil bli åpnet så raskt gebyret er innbetalt til Seria AS. Fakturaer som er overført Inkasso og spørsmål vedrørende disse håndteres av gjeldende inkassobyrå. Seria AS har for tiden et fakturagebyr.

For oppdrag over NOK 50.000,- faktureres halvparten, 50 %, ved oppstart av oppdraget hvis annet ikke er avtalt.

Programvaren er i drift når kunden mottar brukernavn, passord eller at programvaren er aktivisert. Avtalt driftstjeneste vil da bli fakturert hvis annet ikke er avtalt.

Ved manglende betaling tar Seria AS over eierskapet til alt/alle innhold og verdier som er publisert i eller ikke publisert i eller i forbindelse med den aktuelle tjeneste/kode/programvare. I tillegg til vårt eierskap (våre materielle og immaterielle rettigheter) over kildekoden med mindre annet er avtalt.

5.1 Domeneregistrering

Pris for registrering og parkering eller drift for det avtalte tidsrom er oppgitt i bestillingsskjemaet/tilbudet. Deretter faktureres en årlig avgift for vedlikehold av domene.

5.2 Web og e-post tjenester

Priser for tjenesteperiode avhenger av hvilket produkt eller Tjeneste som er kjøpt.

6. Ansvarsbegrensning

6.1 Skadesløsholdelse av Seria AS

Kunden forplikter seg til å holde Seria AS skadesløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mot Seria AS eller Seria AS underleverandører som følge av Kundens bruk av Tjenesten. Seria AS skal i et slikt tilfelle varsle Kunden og Kunden skal ha rett til og tre inn i kravet, eller i samarbeid med Seria AS gis anledning til å ivareta sine interesser som om kravet var rettet mot Kunden selv. Dersom et slikt krav rettes mot Seria AS skal Kunden, foruten det direkte økonomiske tap Seria AS påføres, også dekke utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig måte samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjemanns krav. Eventuelle ansvarsbegrensninger i Avtalen oppheves i et slikt tilfelle.

6.2 Fraskrivelse av ansvar

Seria AS utøver ingen kontroll over de data som offentliggjøres, sendes eller mottas ved bruk av våre Tjenester og produkter og har heller intet ansvar for disse. Seria AS har intet ansvar for tap, skade eller annet i forbindelse med ødeleggelse av data, avbrudd, ikke leverte data, feilaktige leverte data e.l., Seria AS kan heller ikke holdes ansvarlig dersom tredjemenn - bevisst eller ubevisst - skaffer seg adgang til Kundens dataressurser og endrer data eller forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Dersom tredjemann fremmer sak om at Tjenesten krenker andres opphavs-/eierrettigheter eller industrielle rettigheter i Norge og dette skyldes forhold som Seria AS er ansvarlig for, så kan Seria AS velge mellom å skaffe Kunden rett til fortsatt bruk, eller foreta utskiftninger eller endringer slik at den nevnte rett ikke krenkes. Dersom ingen av disse alternativene etter Seria AS mening med rimelighet kan anvendes vedrørende Tjenesten, kan Seria AS stenge Kundens Tjeneste, og returnere vederlag som Kunden har betalt for gjenstående del av avtaleperioden. Utover det som er angitt i dette punkt kan Kunden ikke gjøre noe ansvar gjeldende overfor Seria AS som følge av brudd på tredjeparts opphavs-/eierrettigheter. Seria AS vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemanstap eller annet avledet eller indirekte tap.

6.3 Mangler

Dersom det foreligger en mangel ved Tjenesten, dvs. dersom Tjenesten fraviker det som er avtalt og dette skyldes forhold Seria AS er ansvarlig for, har Seria AS rett og plikt til å avhjelpe mangelen. Dersom mangelen er uvesentlig for Kundens bruk av Tjenesten, bortfaller plikten til å avhjelpe. Avhjelp kan bestå i retting, omlevering eller tilleggs levering. Kunden taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom skriftlig melding til Seria AS med klar angivelse av hva mangelen består i ikke fremsettes innen 7 dager etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Dersom Seria AS ikke har rettet mangelen eller satt opp en fremdriftsplan i samarbeid med Kunden innen 30 dager etter at kravet ble fremmet, kan Kunden i stedet for avhjelp kreve prisavslag. Prisavslaget skal maksimalt tilsvare 50 % av det samlede beløp for den aktuelle Tjeneste Seria AS har levert til Kunden i den aktuelle periode mangelen har vedvart.

6.4 Erstatningsansvar

Seria AS kan kun holdes ansvarlig for tap Kunden påføres som følge av feil eller mangler ved Tjenesten dersom Seria AS har opptrådt uaktsomt. Seria AS kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tap Kunden påføres som følge av feil eller mangler ved Tjenesten med mindre Seria AS har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig.

Som indirekte tap regnes blant annet:

 • Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)
 • Tap som følge av at Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)
 • Tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann ikke blir inngått, ikke blir oppfylt eller av annen grunn faller bort.
 • Tap som følge av tapte data

Med mindre Seria AS har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig, er Seria AS samlede erstatningsansvar pr. skadetilfelle begrenset til det beløp Kunden har betalt for Tjenesten siste 3 måneder. Skadetilfeller som har sin årsak i samme forhold betraktes som ett skadetilfelle.

7. Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure. Oppstår ekstraordinære situasjoner som ligger utenfor partenes kontroll og som etter vanlige kontraktsrettslige regler må regnes som force majeure, skal den annen part skriftlig varsles om dette. Partenes forpliktelser suspenderes så lenge en slik situasjon varer. Dersom situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 30 dager, kan Avtalen heves med skriftlig varsel. Hevning grunnet Force Majeure gir ikke rett til erstatning.

7.1 Flytting

Ved flytting av Tjenester til annen leverandør, må kundeforholdet kanselleres i henhold til punkt 8 i denne avtale.

Kundeforholdet vil fortsette inntil korrekt melding er registrert og bekreftet mottatt av Seria AS per e-post.

7.2 Videresalg

Videresalg av Tjenester og produkter levert av Seria AS er ikke tillatt uten særskilt avtale med Seria AS.

8. Angrerett, oppsigelse og stenging

8.1 Generelt om oppsigelse

Hver avtaleperiode gjelder i 12 måneder dersom ikke annet er avtalt. Oppsigelse må sendes skriftlig pr. post, e-post eller faks. Alle oppsigelser må foreligge 30 dager før utløpet av avtaleperioden. Avtalen fornyes automatisk for 12 måneder etter veiledende priser dersom avtalen ikke er oppsagt innen oppsigelsesfristen.

9. Lovvalg, jurisdiksjon og tvisteløsning

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, kan Seria AS kreve at tvisten skal søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen 30 virkedager fra kravet om forhandlinger ble reist, vedtar hver av partene at slik tvist skal avgjøres med endelig virkning for domstolene. Bodø vedtas som verneting. Partene kan skriftlig avtale annen tvisteløsningsmekanisme, herunder tillate at søksmål kan fremmes andre plasser enn ved vedtatte verneting.

10. Ufravikelige rettsregler

Avtalen viker for tvingende bestemmelser om lovvalg, jurisdiksjon mv, som er fastsatt til vern og opprettholdelse av forbrukerrettigheter eller andre særlige kundegrupper.