SLA | Konsulenttjenester

Standard tjenesteavtale for alle timebaserte tjenester i Seria AS.

1. Generelt

SLA - Tjenesteavtale er Serias standard tjenesteavtale for konsulenttjenester. Avtalen er inngått når Kunden har bekreftet bestilling/tilbud. Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtale med Seria og som Seria forholder seg til.

Denne SLA- tjenesteavtale regulerer uttømmende avtaleforholdet mellom partene, herunder å fastlegge partens forpliktelser under denne, og erstatter enhver tidligere avtale.

2. Tjenesten

Med tjenester menes det her alle timebaserte tjenester herunder:

 • Designtjenester
 • Fotografering
 • Innholdsproduksjon
 • Rådgivning
 • Systemutvikling og programmering
 • Support
 • Markedsføring

Og andre relevante og aktuelle timesbaserte tjenester Seria AS leverer.

Særlig om immaterielle rettigheter/åndsverkloven som inngår i noen av tjenesten (e):

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40?q=%C3%A5ndsverk

Det anbefales sterkt at du setter deg inn i denne loven.

2.1 Tilbakemelding

Kunden kan gi tilbakemeldinger på Tjenester levert av Seria via www.seria.no Vi takker på forhånd for alle tilbakemeldinger som gjør oss i stand til å kunne forbedre Seria sine Tjenester.

www.support.seria.no er standard kanal for all support med mindre annet er avtalt.

2.2 Ekstrabestillinger

Alle Tjenester som ikke er spesifisert i tilbud er å regne som ekstrabestillinger. Bestillinger leveres Seria per e-post.

2.3 Sikkerhetskopiering

Seria vil normalt ta sikkerhetskopi og lagre materiell så trygt og sikkert som mulig.

2.4 Lovpålagte krav

Lovpålagte krav til universell utforming (WCAG), personvernforordningen (GDPR) eller andre offentlige krav vil kunne medføre ekstra kostnader.

3. Kundens plikter

Kunden er selv ansvarlig for at den informasjonen som han/hun oppgir er riktig.

3.1 Ansvar for publisering

Materiale som publiseres eller henvises til fra Kundens hjemmeside eller tjeneste levert av Seria, skal være i overensstemmelse med tredjemanns rettigheter og med norsk lov, det eller det lands lovgivning kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra, og de lands lovgivning innholdet på hjemmesiden må antas å rette seg mot.

Alt materiale som legges ut på Kundens webområde og som formidles via Kundens e-post skal også være i overensstemmelse med gjeldende lov og ikke skje i strid med tredjeparts rettigheter.

3. 2 Tilrettelegging og nødvendig materiell

Tilgang til informasjon, profilmanual, digitale kanaler vi skal hjelpe til med eller marked.

3.3 Klausul

Det forutsettes at kunde som har bestilt oppdrag av lengre varighet ikke kan tilby den ansatte i Seria AS fast stilling i en tidsperiode på 1 år etter at oppdraget er avsluttet. Kunde kan ikke, før det avtalte oppdraget er fullført, tilby Seria AS sine medarbeidere å tiltre som ansatt i kundens virksomhet eller i oppdrag for andre leverandører i kundens virksomhet, uten etter skriftlig avtale med Seria AS. Seria AS vil da kunne kreve kompensasjon for tapte inntekter og utgifter til rekruttering.

4. Pris og betaling

Betaling skal skje mot faktura med 10 dagers betalingsfrist, eller etter avtale. Spørsmål vedrørende faktura skal rettes til faktura@seria.no. Ubetalte fakturaer vil etter purring bli overført til inkasso for videre innkreving.

Avtalt pris med kunde kan endres årlig i henhold til konsumprisindeksen og med minimum 2 % per år. Alle priser er eksklusive eventuelle statlige avgifter.

For avtaler over kr 25 000,- inkludert MVA forbeholder Seria AS seg retten til å forhåndsfakturere 50 % av beløpet.

For privatpersoner uten organisasjonsnummer må tjenester forskuddsbetales i sin helhet.

5. Ansvarsbegrensning

5.1 Skadesløsholdelse av Seria

Kunden forplikter seg til å holde Seria skadesløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mot Seria eller Serias underleverandører som følge av Kundens bruk av Tjenesten. Seria skal i et slikt tilfelle varsle Kunden og Kunden skal ha rett til å tre inn i kravet, eller i samarbeid med Seria gis anledning til å ivareta sine interesser som om kravet var rettet mot Kunden selv. Dersom et slikt krav rettes mot Seria skal Kunden, foruten det direkte økonomiske tap Seria påføres, også dekke utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig måte samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjemanns krav. Eventuelle ansvarsbegrensninger i Avtalen oppheves i et slikt tilfelle.

5.2 Fraskrivelse av ansvar

Seria utøver ingen kontroll over data og materiell som offentliggjøres, sendes eller mottas ved bruk av våre Tjenester og produkter og har heller intet ansvar for disse. Seria har intet ansvar for tap, skade eller annet i forbindelse med ødeleggelse av data, avbrudd, ikke leverte data, feilaktige leverte data e.l., Seria kan heller ikke holdes ansvarlig dersom tredjemenn - bevisst eller ubevisst - skaffer seg adgang til Kundens dataressurser og endrer data eller forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Dersom tredjemann fremmer sak om at Tjenesten krenker andres opphavs-/eierrettigheter eller industrielle rettigheter i Norge og dette skyldes forhold som Seria er ansvarlig for, så kan Seria velge mellom å skaffe Kunden rett til fortsatt bruk, eller foreta utskiftninger eller endringer slik at den nevnte rett ikke krenkes. Dersom ingen av disse alternativene etter Seria mening med rimelighet kan anvendes vedrørende Tjenesten, kan Seria stenge Kundens Tjeneste, og returnere vederlag som Kunden har betalt for gjenstående del av avtaleperioden. Utover det som er angitt i dette punkt kan Kunden ikke gjøre noe ansvar gjeldende overfor Seria som følge av brudd på tredjeparts opphavs-/eierrettigheter. Seria vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemanstap eller annet avledet eller indirekte tap.

5.3 Mangler

Dersom det foreligger en mangel ved Tjenesten, dvs. dersom Tjenesten fraviker det som er avtalt og dette skyldes forhold Seria er ansvarlig for, har Seria rett og plikt til å avhjelpe mangelen. Dersom mangelen er uvesentlig for Kundens bruk av Tjenesten, bortfaller plikten til å avhjelpe. Avhjelp kan bestå i retting, omlevering eller tilleggslevering. Kunden taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom skriftlig melding til Seria med klar angivelse av hva mangelen består i ikke fremsettes innen 7 dager etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Dersom Seria ikke har rettet mangelen eller satt opp en fremdriftsplan i samarbeid med Kunden innen 30 dager etter at kravet ble fremmet, kan Kunden i stedet for avhjelp kreve prisavslag. Prisavslaget skal maksimalt tilsvare 50 % av det samlede beløp for den aktuelle Tjeneste Seria har levert til Kunden i den aktuelle periode mangelen har vedvart.

For trykk, print, klær og annet materiell:

 • Frakt tilkommer alle ordrer, med mindre annet er skriftlig avtalt.
 • Vi tar forbehold om trykkfeil i kataloger og prislister.
 • Forbehold om forsinkelser og utsettelser på grunn av tollvesenets, mangel på transportmidler og andre uforutsette hendelser.
 • Forbehold om prisjustering.
 • Forbehold om forskjeller/avvik på fargede produkter.
 • Forbehold om klær og tekstiler som ikke vaskes i henhold til plaggets vaskeanvisning.
 • Forbehold om sendinger av nye varer ved feil så dekkes ikke kostnader til ekspress levering.
 • Forbehold om at varer er betalte og at inntil det er utført forblir varene Seria AS sin eiendom jfr. panteloven.
 • Forbehold om at reklamasjon skjer innen 7 dager.
 • Reklamasjon må godkjennes av Seria AS før eventuell retur av varer.
 • Forbehold om at det ikke er reklamasjonsrett på varer som er produsert i henhold til godkjent korrektur.
 • All frakt på retur betales av avsender med mindre annet er skriftlig avtalt. Og varene skal være i en slik stand at varen kan videreselges.
 • Kopi av faktura må alltid være vedlagt.
 • Retur må skje innen 14 dager fra fakturadato. Hvis ikke tilkommer gebyr på 25 % av varens verdi.
 • Det er ikke returrett på varer som er trykket, graverte, broderte, gravert eller bearbeidet med Kundens logo/budskap/slogan.

5.4 Erstatningsansvar

Seria kan kun holdes ansvarlig for tap Kunden påføres som følge av feil eller mangler ved Tjenesten dersom Seria har opptrådt uaktsomt. Seria kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tap Kunden påføres som følge av feil eller mangler ved Tjenesten med mindre Seria har opptrådt grovt uaktsomt.

Som indirekte tap regnes blant annet:

 • Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd).
 • Tap som følge av at Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn).
 • Tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann ikke blir inngått, ikke blir oppfylt eller av annen grunn faller bort.
 • Tap som følge av tapte data.

Med mindre Seria har opptrådt grovt uaktsomt, er Serias samlede erstatningsansvar pr. skadetilfelle begrenset til det beløp Kunden har betalt for Tjenesten siste 3 måneder. Skadetilfeller som har sin årsak i samme forhold betraktes som ett skadetilfelle.

6 Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure. Oppstår ekstraordinære situasjoner som ligger utenfor partenes kontroll og som etter vanlige kontraktsrettslige regler må regnes som force majeure, skal den annen part skriftlig varsles om dette. Partenes forpliktelser suspenderes så lenge en slik situasjon varer. Dersom situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 30 dager, kan Avtalen heves med skriftlig varsel. Hevning grunnet Force Majeure gir ikke rett til erstatning.

6.1 Videresalg

Videresalg av Tjenester og produkter levert av Seria er ikke tillatt uten særskilt avtale med Seria.

Nettsider fra Seria har obligatorisk felt for profilering av Seria AS som teknisk tjenesteleverandør og separat mulighet for henvisning til designtjenesteleverandør til nettsiden.

Denne profilering står nederst på nettsiden med en diskret plassering.

7. Angrerett, oppsigelse og stenging

7.1 Generelt om oppsigelse

Hver avtaleperiode gjelder i 12 måneder dersom ikke annet er avtalt. Oppsigelse må sendes skriftlig pr. post, e-post eller faks. Alle oppsigelser må foreligge 30 dager før utløpet av avtaleperioden. Avtalen fornyes automatisk for 12 måneder etter veiledende priser dersom avtalen ikke er oppsagt innen oppsigelsesfristen.

8. Lovvalg, jurisdiksjon og tvisteløsning

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, kan Seria kreve at tvisten skal søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen 30 virkedager fra kravet om forhandlinger ble reist, vedtar hver av partene at slik tvist skal avgjøres med endelig virkning for domstolene. Bodø vedtas som verneting. Partene kan skriftlig avtale annen tvisteløsningsmekanisme, herunder tillate at søksmål kan fremmes andre plasser enn ved vedtatte verneting.

9. Ufravikelige rettsregler

Avtalen viker for tvingende bestemmelser om lovvalg, jurisdiksjon mv, som er fastsatt til vern og opprettholdelse av forbrukerrettigheter eller andre særlige kundegrupper.