SLA | Mailchimp

Tjenesteavtale for Mailchimp nyhetsbrev.

1. Generelt

SLA - Tjenesteavtale er denne avtale. Avtalen er inngått når Kunden har bekreftet bestilling/tilbud. Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtale med Seria og som Seria forholder seg til. Bruker er Kunden selv, eller en person som av Kunden er gitt tillatelse til å benytte Tjenestene i overensstemmelse med de rettigheter og plikter som følger av denne avtale.

Alle Tjenester er løpende Tjenester med minst 36 – trettiseks - måneders varighet. Tjenesten vil etter denne perioden løpende og automatisk bli fornyet for nye 12 – tolv – måneder, og på ellers gjeldende vilkår, inntil korrekt oppsigelse av Tjenesten er innlevert (se punkt 8 i denne avtale). Oppsigelse påvirker ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke påløper.

Denne SLA- tjenesteavtale regulerer uttømmende avtaleforholdet mellom partene, herunder å fastlegge partens forpliktelser under denne, og erstatter enhver tidligere avtale.

2. Tjenesten

SLA - tjenesteavtale gir Kunden tjenesten som er bestilt.

Serias ansvar for feilretting omfatter ikke:

  • Feilretting av Kundens endringer i eller interferens med Tjenesten.
  • Feilretting som følge av reparasjon eller vedlikehold foretatt av andre enn Seria AS.
  • Feil som skyldes programvaren Mailchimp (f.eks feil eller sikkerhethull i programvaren).

Her gjelder programvaren Mailchimp sine lisensbetingelser for kunden.

De fleste programtillegg til Mailchimp er underlagt samme lisensvilkår. Seria AS har ikke ansvar for feil og mangler i programvaren eller erstatningsansvar for skader den måtte forårsake.

2.1 Domene

Seria vil som en del av Tjenesten kunne sikre og utføre en forsvarlig søknadsprosess for registrering av Kundens eget domenenavn hvis Kunden bestiller domenenavn via Seria. Kunden plikter å overholde gjeldene domeneregler ved registrering, og enhver bruk av domenet skal være i samsvar med de ulike toppnivås navnepolitikk. Se www.domeneshop.no for informasjon.

Kunden plikter å ha eller få opprettet et gyldig domene som Tjenesten kan knyttes opp mot. I tilfelle der Kunden ikke har eller får etablert domenenavn hos Seria, er Kunden selv ansvarlig for å oppdatere sonefilen slik at denne peker mot Serias webserver.

Før søknad om domene skal Kunden selv sjekke ut at det ønskede domene faktisk er ledig, at det ikke finnes andre som kan ha rettigheter til domenet og at Kunden selv har rettigheter til domenet. Kunden anerkjenner de forpliktelser som er nedtegnet av ICANN og alle toppnivåregistrarer. Disse forpliktelsene må respekteres av Kunden som innehaver av domenet. Seria kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for flytting, stenging eller annet som påvirker domenetjenesten, når dette kreves som følge av slike pålagte forpliktelser fra ICANN eller toppnivåregistar.

Tvist i forbindelse med registrerte domener blir håndtert i henhold til de ulike toppnivåregistrarers navnepolitikk. Seria påtar seg intet ansvar for Kundens rettigheter til registrerte domener og tilbyr ikke administrasjon eller bistand i større utstrekning enn hva som eventuelt er avtalt. Normalt bistår Seria utelukkende i selve bestillingsprosessen, og administrasjon av domenet når kunden har bestilt domenenavnet via Seria.

2.2 Support og oppdateringer

Support utført av Seria AS faktureres per time, minimum 0,5 timer per henvendelse.

2.3 E-post

Seria kan sette opp og vedlikeholde ubegrenset antall e-post kontoer for Kunden, hos Domeneshop, etter nærmere avtale. Ved kjøp av domenenavn gjennom Seria får Kunden automatisk 10 e-post kontoer.

2.4 Tilbakemelding

Kunden kan gi tilbakemeldinger på Tjenester levert av Seria via www.seria.no Vi takker på forhånd for alle tilbakemeldinger som gjør oss i stand til å kunne forbedre Seria sine Tjenester.

2.5 Ekstrabestillinger

Alle Tjenester som ikke er spesifisert i tilbud er å regne som ekstrabestillinger. Bestillinger leveres Seria per e-post.

2.6 Sikkerhetskopiering

Kunden er selv ansvarlig for sikkerhetskopiering i Shopify. Seria kan påta seg dette ansvaret hvis dette er avtalt nærmere.

2.7 Virus- og spamfilter

Det understrekes at virusangrep kan forekomme og Seria fraskriver seg ethvert ansvar for virusangrep på Kundens Tjenester.

2.8 Lovpålagte krav

Lovpålagte krav til universell utforming (WCAG), personvernforordningen (GDPR) eller andre offentlige krav vil kunne medføre ekstra kostnader.

3. Kundens plikter

Kunden er selv ansvarlig for at den informasjonen som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, eller unngå å oppdatere informasjonen, det være seg navn, kontaktperson, gateadresse, post adresse eller e-post adresse og lignende kan Seria ut fra en skjønnsmessig vurdering slette eller avslutte bestillingen eller Tjenesten uten videre varsel. Melding om endringer i kontaktinformasjon kan sendes via www.support.seria.no

For Mailchimp kreves det regelmessig oppdatering av programvaren og plugins for å ivareta sikkerheten. Med mindre annet er avtalt er dette ansvaret kundens, eller programvarens eier Mailchimp som på vegne av kunden oppdaterer løsningen.

3.1 Domeneregistrering

Det er Kundens ansvar og risiko at søknaden er i samsvar med toppnivåregistrarens navnepolitikk. Kunden er selv ansvarlig for å ha sjekket andres eventuelle immaterielle rettigheter, før registrering og eller bruk av det aktuelle domenenavnet.

Kunden plikter å undersøke om domenet faktisk er registrert, selv etter fremsatt bestilling og uansett før han eller hun pådrar seg utgifter for Tjenester eller produkter som direkte henviser eller rimeligvis er relatert til domenet. Seria vil ikke erstatte det tap som oppstår fordi denne plikten ikke har blitt overholdt.

3.2 Trafikk

Alle Seria sine Tjenester har en på forhånd avtalt bruk av trafikk, innholdet på serveren skal være av lovlig karakter og Seria skal kontaktes før innhold som streames ut på nettet kjøres. Seria forbeholder seg så retten til å avslå forespørsler om streaming.

3.3 Eierskap

Kunden er selv ansvarlig for å legge inn, samt oppdatere, informasjon i sine nyhetsbrev. Alt innhold som legges ut på Tjenesten er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eierskap og opphavsrett til materialet som legges ut.

3.4 Ansvar for publisering

Materiale som publiseres eller henvises til fra Kundens nyhetsbrev, skal være i overensstemmelse med tredjemanns rettigheter og med norsk lov, det eller det lands lovgivning kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra, og de lands lovgivning innholdet på hjemmesiden må antas å rette seg mot.

4. Pris og betaling

Betaling skal skje mot faktura med 10 dagers betalingsfrist, eller etter avtale. Spørsmål vedrørende faktura skal rettes til post@seria.no. Ubetalte fakturaer vil bli overført til Inkasso for videre fakturering. Faktura sendes ut før ny avtale periode påløper. Alle priser kan endres av Seria med 3 måneders varsel. Og uansett med 60 dagers varsel med virkning fra ny avtaleperiode. Avtalt pris med kunde kan endres årlig basert på generell prisutvikling og pris- og kostnadsutvikling i bransjen. Ekstraordinære kostnader forbundet med f. eks. sikkerhet og krav fra myndighetene, kan tilleggsfaktureres. Kunden kan innen 30 dager fra slik varsel ble avsendt si opp Tjenesten med virkning for fremtidige avtaleperioder. Kunden må uavhengig av prisendring eller oppsigelse betale ut inneværende avtaleperiode. Alle Tjenester faktureres forskuddsvis for 12 – tolv – måneder. Alle priser er eksklusive eventuelle statlige avgifter. Ved manglende betaling vil Tjenesten bli stengt og et åpningsgebyr påløper. Tjenestene vil bli åpnet så raskt gebyret er innbetalt til Seria. Fakturaer som er overført Inkasso og spørsmål vedrørende disse håndteres av gjeldende inkassobyrå. Seria har for tiden et fakturagebyr.

For privatpersoner uten organisasjonsnummer må tjenester forskuddsbetales.

4.1 Domeneregistrering

Pris for registrering og parkering eller drift for det avtalte tidsrom er oppgitt i bestillingsskjemaet/tilbudet. Deretter faktureres en årlig avgift for vedlikehold av domene.

4.2 Web og e-post tjenester

Priser for tjenesteperiode avhenger av hvilket produkt eller Tjeneste som er kjøpt.

5. Ansvarsbegrensning

5.1 Skadesløsholdelse av Seria

Kunden forplikter seg til å holde Seria skadesløs for ethvert krav som tredjepart, Mailchimp, måtte rette mot Seria eller Serias underleverandører som følge av Kundens bruk av Tjenesten. Seria skal i et slikt tilfelle varsle Kunden og Kunden skal ha rett til å tre inn i kravet, eller i samarbeid med Seria gis anledning til å ivareta sine interesser som om kravet var rettet mot Kunden selv. Dersom et slikt krav rettes mot Seria skal Kunden, foruten det direkte økonomiske tap Seria påføres, også dekke utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig måte samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjemanns krav. Eventuelle ansvarsbegrensninger i Avtalen oppheves i et slikt tilfelle.

5.2 Fraskrivelse av ansvar

Seria utøver ingen kontroll over de data som offentliggjøres, sendes eller mottas ved bruk av Mailchimp og har heller intet ansvar for disse. Seria har intet ansvar for tap, skade eller annet i forbindelse med ødeleggelse av data, avbrudd, ikke leverte data, feilaktige leverte data e.l., Seria kan heller ikke holdes ansvarlig dersom tredjemenn - bevisst eller ubevisst - skaffer seg adgang til Kundens dataressurser og endrer data eller forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Dersom tredjemann fremmer sak om at Tjenesten krenker andres opphavs-/eierrettigheter eller industrielle rettigheter i Norge og dette skyldes forhold som Seria er ansvarlig for, så kan Seria velge mellom å skaffe Kunden rett til fortsatt bruk, eller foreta utskiftninger eller endringer slik at den nevnte rett ikke krenkes. Dersom ingen av disse alternativene etter Seria mening med rimelighet kan anvendes vedrørende Tjenesten, kan Seria stenge Kundens Tjeneste, og returnere vederlag som Kunden har betalt for gjenstående del av avtaleperioden. Utover det som er angitt i dette punkt kan Kunden ikke gjøre noe ansvar gjeldende overfor Seria som følge av brudd på tredjeparts opphavs-/eierrettigheter. Seria vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemanstap eller annet avledet eller indirekte tap.

5.3 Mangler

Dersom det foreligger en mangel ved Mailchimp, dvs. dersom Tjenesten fraviker det som er avtalt og dette skyldes forhold Seria er ansvarlig for, har Seria rett og plikt til å avhjelpe mangelen. Dersom mangelen er uvesentlig for Kundens bruk av Tjenesten, bortfaller plikten til å avhjelpe. Avhjelp kan bestå i retting, omlevering eller tilleggslevering. Kunden taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom skriftlig melding til Seria med klar angivelse av hva mangelen består i ikke fremsettes innen 7 dager etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Dersom Seria ikke har rettet mangelen eller satt opp en fremdriftsplan i samarbeid med Kunden innen 30 dager etter at kravet ble fremmet, kan Kunden i stedet for avhjelp kreve prisavslag. Prisavslaget skal maksimalt tilsvare 50 % av det samlede beløp for den aktuelle Tjeneste Seria har levert til Kunden i den aktuelle periode mangelen har vedvart.

5.4 Erstatningsansvar

Seria kan kun holdes ansvarlig for tap Kunden påføres som følge av feil eller mangler ved Tjenesten dersom Seria har opptrådt uaktsomt. Seria kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tap Kunden påføres som følge av feil eller mangler ved Tjenesten med mindre Seria har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettelig.

Som indirekte tap regnes blant annet:

  • Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)
  • Tap som følge av at Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)
  • Tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann ikke blir inngått, ikke blir oppfylt eller av annen grunn faller bort.
  • Tap som følge av tapte data.

Med mindre Seria har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettelig, er Serias samlede erstatningsansvar pr. skadetilfelle begrenset til det beløp Kunden har betalt for Tjenesten siste 3 måneder. Skadetilfeller som har sin årsak i samme forhold betraktes som ett skadetilfelle.

6. Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure. Oppstår ekstraordinære situasjoner som ligger utenfor partenes kontroll og som etter vanlige kontraktsrettslige regler må regnes som force majeure, skal den annen part skriftlig varsles om dette. Partenes forpliktelser suspenderes så lenge en slik situasjon varer. Dersom situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 30 dager, kan Avtalen heves med skriftlig varsel. Hevning grunnet Force Majeure gir ikke rett til erstatning.

6.1 Flytting

Ved flytting av Tjenester til annen leverandør, må kundeforholdet kanselleres i henhold til punkt 8 i denne avtale.

Kundeforholdet vil fortsette inntil korrekt melding er registrert og bekreftet mottatt av Seria per e-post.

7. Angrerett, oppsigelse og stenging

7.1 Generelt om oppsigelse

Hver avtaleperiode gjelder i 12 måneder dersom ikke annet er avtalt. Oppsigelse må sendes skriftlig pr. post, e-post eller faks. Alle oppsigelser må foreligge 30 dager før utløpet av avtaleperioden. Avtalen fornyes automatisk for 12 måneder etter veiledende priser dersom avtalen ikke er oppsagt innen oppsigelsesfristen.

8. Lovvalg, jurisdiksjon og tvisteløsning

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, kan Seria kreve at tvisten skal søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen 30 virkedager fra kravet om forhandlinger ble reist, vedtar hver av partene at slik tvist skal avgjøres med endelig virkning for domstolene. Bodø vedtas som verneting. Partene kan skriftlig avtale annen tvisteløsningsmekanisme, herunder tillate at søksmål kan fremmes andre plasser enn ved vedtatte verneting.

9. Ufravikelige rettsregler

Avtalen viker for tvingende bestemmelser om lovvalg, jurisdiksjon mv, som er fastsatt til vern og opprettholdelse av forbrukerrettigheter eller andre særlige kundegrupper.